O ZSP SR

O NÁS

  • Sme moderná zamestnávateľská organizácia, združujúca veľké, stredné aj malé podnikateľské subjekty činné v strojárskom alebo príbuznom odvetví. 
  • Našim poslaním je reprezentovať a hájiť záujmy členov predovšetkým pri kolektívnom vyjednávaní s odborovými organizáciami pri príprave kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a na rokovaniach so štátnou exekutívou a odborovými orgánmi v rámci Hospodárskej a sociálnej rady SR.
  • Medzi naše prvoradé úlohy patrí podpora rozvoja slovenského strojárstva, nadväzovanie a prehlbovanie kontaktov s partnerskými organizáciami v zahraničí.
  • Snažíme sa neustále prehlbovať svoje pôsobenie medzi organizáciami odvetvia a združovať ich pre spoločné úsilie za dosiahnutie prosperity slovenského strojárstva.
  • Sme členom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD).
Example image
 

ORGÁNY

Valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom ZSP SR. Tvoria ho predstavitelia všetkých členských spoločností. Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí schvaľovanie zmien a doplnkov stanov, taktiež schvaľuje rozpočet a účtovnú uzávierku. Volí a odvoláva členov Predstavenstva a Dozornej rady. Stanovuje výšku členského príspevku a rozhoduje o výlučení člena zo Zväzu. Koná sa najmenej raz ročne. 

Predstavenstvo

Predstavenstvo je riadiacim a rozhodovacím orgánom Zväzu. Rozhoduje o všetkých záležitostiach, pričom sa riadi rozhodnutiami Valného zhromaždenia a zabezpečuje ich plnenie. Volí a odvoláva prezidenta a viceprezidentov, menuje a odvoláva Generálneho sekretára Zväzu. Rozhoduje o prijatí nových členov a o zrušení členstva. Zasadá najmenej 4x ročne. 

Výkonný výbor

Členmi výkonného výboru sú prezident, viceprezidenti a generálny sekretár Zväzu. Jeho úlohou je vykonávať uznesenia Valného zhromaždenia a Predstavenstva. Vypracováva a vydáva vnútorné organizačné normy, smernice a predpisy. Zasadá vždy, keď o to požiada ktorýkoľvek člen Výkonného výboru.

Dozorná rada

Je najvyšším kontrolným orgánom ZSP SR.  Skladá sa z piatich členov zvolených Valným zhromaždením. Členovia Dozornej rady volia a odvolávajú predsedu, ktorý zvoláva a riadi zasadnutia Dozornej rady. Dozorná rada kontroluje hospodárenie ZSP SR a predkladá Valnému zhromaždeniu návrh na vysporiadanie sa s hospodárskym výsledkom.

Sekretariát

Zastrešuje organizačnú, komunikačnú, informačnú a administratívnu agendu ZSP SR. Sekretariát je zodpovedný za chod celého Zväzu. Zamestnanci sekretariátu zabezpečujú aktívnu internú a externú komunikáciu. Poskytujú informácie verejnosti a komunikujú so štátnymi orgánmi a odbornými verejnými inštitúciami. Pravidelne svojich členov informujú o legislatívnych procesoch, návrhoch zákonov a aktuálnom dianí vo vybraných oblastiach na Slovensku, ale aj v zahraničí. Činnosť sekretariátu riadi a organizuje generálny sekretár. 

Na stiahnutie

NázovDátumSúbor
Stanovy ZSP SR
20.06.2023Popis obrázkapdf