Odborné vzdelávanie rezonuje nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnej scéne

11.09.2023 09:37

Odborné vzdelávanie rezonuje nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnej scéne

Medzinárodná organizácia práce (ILO) usporiadala počas leta v Paláci národov OSN v Ženeve 111. výročnú Medzinárodnú konferenciu práce. Približne päťtisíc účastníkov z radov zástupcov zamestnávateľov, zamestnancov a vládnych delegátov zo 187 členských štátov ILO sa zaoberalo širokým spektrom problémov vrátane kvalitného učňovského vzdelávania. Asociáciu priemyselných zväzov a dopravy (APZD) na konferencii zastupoval generálny sekretár Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky Jozef Kvoriak.

Jednou z oblastí, ktorej sa konferencia venovala, bolo zabezpečenie kvality systému vzdelávania a odbornej prípravy pre umožnenie rovného prístupu k pracovným príležitostiam a uľahčenie spravodlivých prechodov.

„Prístup k učňovskej príprave a odbornému vzdelávaniu a príprave zohráva kľúčovú úlohu pri uľahčovaní prechodu zo školy do zamestnania a pri začleňovaní mladých ľudí na trhu práce.“
Mgr. Jozef Kvoriak, MBA / generálny sekretár, ZSP SR

Je to ďalšia oblasť, v ktorej zapojenie sociálnych partnerov a spolupráca s ostatnými relevantnými zainteresovanými stranami je rozhodujúca pre rozvoj efektívnych systémov celoživotného vzdelávania. Okrem toho sú potrebné účinné opatrenia na podporu ľudí pri prechodoch, ktorým čelia počas svojho pracovného života.

„Takáto podpora si vyžaduje súčasné celoživotné investície do stratégií zručností, služieb zamestnanosti a aktívnych politík trhu práce. Zároveň je potrebné klásť dôraz aj na politiku sociálnej ochrany, pomoc pri hľadaní zamestnania, kariérne poradenstvo, dotácie na zamestnanie, verejné programy zamestnanosti, školenia a podnikateľské stimuly.“
Mgr. Jozef Kvoriak, MBA / generálny sekretár, ZSP SR

 

Platforma na zdieľanie zručností a celoživotného vzdelávania

Tá konferencia nadväzovala na uznesenie o zručnostiach a celoživotnom vzdelávaní, ktoré prijala Medzinárodnou konferenciou práce na svojom 109. zasadnutí (2021) v Stratégii ILO pre zručnosti a celoživotné vzdelávanie na roky 2022 – 2030. V tomto dokumente sa navrhuje stratégia ILO pre zručnosti a celoživotné vzdelávanie na roky 2022 – 2030 a akčný plán pre prvú fázu implementácie v rokoch 2022 – 2025, aby sa uplatnili závery prijaté v decembri 2021.

Hlavným cieľom ILO stratégie celoživotného vzdelávania je umožniť rozvoj odolných systémov založených na sociálnom dialógu, ktorý poskytuje inkluzívny prístup k rozvoju vysokokvalitných zručností a príležitostí na celoživotné vzdelávanie pre všetkých. Stratégia súčasne cieli aj na podporu ľudského rozvoja, slobodný výber zamestnania a dôstojnú prácu pre všetkých.

V rámci implementácie Stratégie vytvorila ILO podporný nástroj – Platformu ILO na zdieľanie zručností a celoživotného vzdelávania. Cieľom platformy je sprístupnenie znalostí za účelom posilnenia systémov celoživotného vzdelávania zdieľaním prístupov, znalostí a skúseností.

 

Štandardy pre učňovské vzdelávanie a prípravu

Počas konferencie zasadal aj výbor pre stanovovanie noriem pre učňovskú prípravu. Vypracoval Odporúčanie týkajúce sa kvalitnej učňovskej prípravy, ktoré následne Medzinárodná konferencia práce schválila.

„Cieľom nových pracovných štandardov je podporovať možnosti pre ľudí všetkých vekových kategórií neustále získavať zručnosti, rekvalifikovať sa a zvyšovať si kvalifikáciu na rýchlo sa meniacom trhu práce. Poskytuje jasnú definíciu učňovského vzdelávania a prípravy, špecifikuje štandardy pre kvalitné učňovské vzdelávanie a prípravu vrátane práv a ochrany pre učňov.“ 
Mgr. Jozef Kvoriak, MBA / generálny sekretár, ZSP SR
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.