Transferové oceňovanie pod drobnohľadom: Ako sa pripraviť na daňové kontroly a minimalizovať riziká?

10.06.2024 11:20

Transferové oceňovanie pod drobnohľadom: Ako sa pripraviť na daňové kontroly a minimalizovať riziká?

Spoločnosť VGD SLOVAKIA s.r.o. v spolupráci s Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy usporiadala koncom apríla daňový seminár na tému Pravidlá transferového oceňovania a skúsenosti z daňových kontrol v oblasti transferového oceňovania. Odborníci zo spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o., Frederika Totkovič a Peter Schmidt, sa podelili o svoje poznatky v rámci seminára zameraného na túto problematiku. V prvom bloku seminára sa venovali pravidlám transferového oceňovania a v druhom bloku bola téma daňových kontrol zameraných na transferové oceňovanie.

 

Vývoj v daňových kontrolách

Na základe informácií zverejnených Finančnou správou vidíme zvýšené úsilie správcu dane v oblasti transferového oceňovania. Podľa štatistík za rok 2023 bolo  81,3 %  všetkých kontrol v oblasti transferového oceňovania ukončených s nálezom. Suma zistených nedostatkov dosiahla až 105 miliónov EUR, čo je takmer trojnásobok oproti predchádzajúcemu roku, kedy suma nálezov bola 33,8 miliónov EUR. Tento trend poukazuje na potrebu dôkladnej prípravy a obozretnosti firiem, aby predišli potenciálnym finančným sankciám.

Vzhľadom na to, že priemerná suma nálezu na jednu kontrolu v roku 2023 predstavovala viac ako 3,2 miliónov EUR, je zrejmé, že dôsledky pre firmy môžu byť významné. Preto je nevyhnutné, aby si spoločnosti uvedomili riziká a venovali patričnú pozornosť správnemu nastaveniu transferových cien, ako aj komplexnej dokumentácii, ktorá je v súlade s platnými predpismi a usmerneniami. Tento prístup môže výrazne znížiť riziko negatívnych finančných dopadov z daňových kontrol.

 

Formálna stránka daňovej kontroly

Pri daňovej kontrole je v prvom rade dôležité, aby spoločnosť vedela dostatočne preukázať, že transakcie, ktoré v kontrolovanom období deklarovala, boli skutočne realizované. Zároveň je nevyhnutné aby spoločnosti vedeli preukázať, že deklarované transakcie v rámci skupiny boli uskutočnené za účelom dosiahnutia, zabezpečenia a udržania zdaniteľných príjmov spoločnosti. Táto skutočnosť sa skúma cez tzv. benefit test. Týmto testom sa taktiež preveruje, či by bola kontrolovaná spoločnosť za porovnateľných okolností a podmienok ochotná za takéto transakcie zaplatiť nezávislej osobe, alebo by si takúto činnosť uskutočnila sama pre seba.

Splnenie týchto podmienok musí vedieť kontrolovaná spoločnosť riadne preukázať dôkazmi. Preto sa spoločnostiam odporúča dôkazy a rôzne podporné materiály pravidelne archivovať. Spoločnosti sa takýmto prístupom vyhnú tomu, že dôkazy nebudú schopné predložiť po niekoľkých rokoch po uzavretí kontrolovaného obdobia, či už z dôvodu ich straty, poškodenia alebo kvôli fluktuácii zamestnancov.

V dnešnom globálnom hospodárstve je transferové oceňovanie neoddeliteľnou súčasťou medzinárodného obchodu. Slovenské daňové orgány majú právo skúmať transakcie firiem v určitých prípadoch až desať rokov dozadu, aby zistili, či boli ceny stanovené v súlade s trhovými podmienkami. Daňové kontroly sú spravidla ukončené do jedného roka, avšak v prípade daňových kontrol zameraných na transferové oceňovanie je možné túto lehotu predĺžiť až na dva roky.

Pri daňovej kontrole je na spoločnostiach, aby preukázali, že ich transakcie boli nielen reálne, ale aj ekonomicky oprávnené. Dokumentácia k transferovému oceňovaniu je základným kameňom tohto dôkazného procesu. Avšak, sama o sebe nie je zárukou úspechu. Daňové orgány často využívajú metódu čistého obchodného rozpätia, ktorá sa zameriava na čistý zisk a je menej závislá na porovnateľnosti produktov. Táto metóda však môže komplikovať určenie korešpondujúcich úprav, ak sa zistí nesúlad s princípom nezávislého vzťahu. Dvojité zdanenie je ďalším rizikom, ktorému môžu firmy čeliť, ak daňový úrad uplatní rôzne kritéria pri hodnotení jednotlivých transakcií. Preto je analýza porovnateľnosti, hoci nie vždy povinná, kľúčová pre úplnú dokumentáciu. Ak sa ziskovosť spoločnosti nenachádza v rozpätí trhovej ziskovosti, daňový úrad môže pristúpiť k úprave na medián porovnateľných hodnôt.

 

Dobrá rada na záver

Na základe našich skúseností z praxe odporúčame venovať osobitnú pozornosť kvalite a rozsahu transferovej dokumentácie. Proaktívne kroky a starostlivá príprava môžu výrazne ovplyvniť priebeh kontroly, pričom správna dokumentácia slúži ako štít proti možným sankciám. Udržiavanie dobrých daňových praktík a transparentnosti je základom pre udržanie pozitívneho vzťahu s daňovými orgánmi a ochranu firemnej reputácie.

Ak potrebujete poradiť s transferovou dokumentáciou, neváhajte sa obrátiť na tím skúsených profesionálov v oblasti daňového poradenstva zo spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o.

Zdroj: APZD